Локални пречиствателни станции ТОПОЛ-ЕКО от Митев Строй ЕООД

Фирма Митев Строй ЕООД е представител на компания ТОПОЛ-ЕКО на територията на Република България.

Компания ТОПОЛ-ЕКО е най-големият производител на локални пречиствателни станции в Русия. В продължение на много години фирмата се занимава с разработка и внедряване на технологии за пречистване на отпадни води за индивидуални къщи, вилни селища, обществени и административни сгради. Компанията ТОПОЛ-ЕКО - това е съвременно производство с големи мощности, най-новото оборудване от водещи световни производители и контрол на качеството във всички етапи на изработка на пречиствателните станции.

Всички локални пречиствателни станции на ТОПОЛ-ЕКО се изработват от полипропилен. Този материал се е доказал отлично с притежаваните от него уникални свойства:

 

Санитарно-Хигиенна характеристика на продукцията на ТОПОЛ-ЭКО

 

Показатели

Концентрация

Биохимична потребност от кис-лород (БПК5 ) при 200 С без нитрификация

4,0 mg/dm3 O2

Химично потребен кислород (ХПК)

30,0 mg/dm3 О2

Петрол

0,3 mg/dm3

Нитрати

45,0 mg/dm3

Нитрити

3,3 По(NO2) mg/dm3

Амоняк и амониев йон

1,5 mg/dm3

Разтворен кислород

4,0 mg/dm3

Общи колиформени бактерии

1000 (КОЕ/100мл.)

Термотолерантни колиформени бактерии

100 (КОЕ/100мл.)

НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
 

Показател

Концентрация

Сравнителен метод за  измерване

1

2

3

Биохимична потребност от кислород (БПК5 ) при 200 С без нитрификация

25 mg/dm3 O2 

Хомогенизирана, нефилтрувана и неотдекантирана проба. Определяне на разтворения кислород преди и след 5 денонощия инкубация при   200 С10С на тъмно. Добавка на ни-трификационен инхибитор.

Химично потребен кислород (ХПК)

125 mg/dm3 О2

Хомогенизиран, нефилтрувана и неотдекантирана проба.Окисляемост с калиев бихромат.

Общо съдържание на неразтворени вещества

35 mg/dm3
35 mg/dm3  по чл.11, ал.2
при над 10 000 е.ж.

60 mg/dm3 по чл.11, ал.2
при 2 000 – 10 000 е.ж.

Филтруване на представителна про-ба през мембранен филтър (0,45 m). Изсушаване при 1050 С и претегляне.
Центрофугиране на представителна проба (най-малко в продължение на 5 минути със средно ускорение от        2 800 до 3 200 g), изсушаване при 1050 С и претегляне

 

Сертификати