Избор на оптимален модел

При избор на станция за биологическо пречистване е необходимо да се имат в предвид следните параметри:


1. Основният параметър за избор на установката, - това е едновременното пиково изливане на води от всички санитарни точки на канализирания обект.

Да разсеем следния мит: във връзка с това, че установката има определени конструктивни особенности, нейното изменение за прием на по-голям обем отпадни води, отколкото е предназначено, не е възможно.

Всички станции имат определен (пресметнат от специалисти) обем за преработка на отпадни води, а също и вградена технология за тази преработка; безспорно, тази технология може да се подобри, ние се занимаваме постоянно с това, но не е възможно да се увеличи обема на приемната камера. За това при такива съоръжения трябва да обърнете внимание на приложената таблица: в нея, освен броя на условните ползватели, също е посочен максималния едновременен прием на отпадни води в течение на два часа. Това е количеството, което съоръжението може да преработи до необходимите норми СанПиН.

Не трябва да се забравя и за броя условни ползватели. В даденият случай се основаваме на 200 литра на всеки ползвател в денонощие.

Умножете броя на ползвателите на количеството литри и ще получите обема на отпадни води за денонощие.

Подсказваме: докато пресмятате, не забравяйте за гостите.

2. Следващият параметър при избора – това е дълбочината, на която са положени канализационните тръби, излизащи от сградата. Общоизвестно е, че канализационните тръби с гравитачно действие имат наклон от два сантиметра на линеен метър.

Да разсеем мита: при правилен монтаж и наличие на отдушник, довеждащата канализационна тръба не може да замръзне, защото през нея се отвежда отработен топъл въздух.

Разчета става по следният начин: за изходна точка се взима дълбочината на прохода за тръбата през фундамента (например 65 см), следва разстоянието, на което е отдалечено съоръжението от сградата (например 7 метра), отчитайки ъгъла на наклона на тръбата, получаваме 14 см; сумираме двете величини и получаваме 79 см. При такава дълбочина ще е подходяща „стандартна“ установка за пречистване на отпадните води.

Подсказваме: стандартната станция за пречистване на отпадни води е с височина 2 метра и 40 см, горната част на която се намира над повърхността на земята (20 см), така 2 м 20 см остава под земята. Полагането на довеждащата тръба при „стандартната“ установка е възможно на дълбочина до 80 см (по долният край на тръбата) от равнището на грунта.

Когато довеждащата тръба достига до съоръжението на по-дълбоко от 80 см, но не по-дълбоко от 1 м 40 см, е подходящо пречистващо съоръжение „Лонг“, но ако тръбата достига до съоръжението по-дълбоко от 1 м 40 см, е подходяща установка „Лонг“ увеличена ( увеличава се гърловината на съоръжението).

3. Завършващ параметър при избора – равнището на подпочвените води на участъка. От това зависи как се отвеждат пречистените води. В случай, че подпочвените води са високи (до 50 см и повече от равнището на грунта), е необходимо съоръжение с принудително отвеждане (пречистените води се събират във вкопан съд и от там се изпомпват периодически)

Да разсеем мита: тръбата за принудително отвеждане не може да замръзне, защото е направена с контра-наклон и след оттичането, в нея не остава вода.

 

Преимущества на принудителното отвеждане:

Подсказваме: ако крана пропусне, водата ще започне да навлиза в станцията без ограничение, ще се препълни приемната камера, след което водата ще запълни всички камери, на изхода ще тръгне непречистена вода, и ако притока е по-голям от оттичането (пропускателната способност на тръбите), равнището на водата ще се повиши и ще залее компресорния отсек на установката, копресорите ще излязат от строя и пречиствателното съоръжение ще престане да функционира.

Внимание! Отстранявайте колкото се може по-бързо неизправностите в работата на санитарната техника.

Предупреждение: в никакъв случай не изливайте непречистени води в почвата! Първо – това е нарушение на законите! Второ – това е опасно за здравето!

Съдът за принудителното отвеждане се намира по-високо от приемната камера, но е по-ниско от компресарния отсек, и водата, постъпила в него се изпомпва периодически.

Когато подпочвените води са дълбоко и не се надигат при снеготопене, се монтира установка, от която пречистената вода се излива на самотек (отвеждащата тръба е на 55 см под равнището на грунта).

Също така може да се избере установка с икономичен режим на използване. Икономичният режим предполага контрол от страна на ползващия за количеството на отпадни води, постъпващи в съоръжението. В този случай препоръчваме използването на аварийната сигнализация (виж по-нататък). Не всички отпадни води, идващи от сградата, съдържат замърсители, във връзка с това на практика има няколко варианта за насочването им.

Подсказваме: съвсем не е задължително да източвате водата от басейна в съоръжението за биологическо пречистване, също и водата от ваната и душа може да мине по паралелна магистрала покрай съоръжението и направо за допречистване.

Внимание: не се препоръчва изливането в пречиствателната установка на води с голямо количество битови хлорсъдържащи препарати, също и отходи от промивката на филтирите за подготовко на водата.

Подсказваме: пречистването на отпадни води се осъществява от бактерии, образувани при аеробния процес. Хлор, манган, някои соли и др.п. са пагубни за бактериите, но неголеми количества битова химия не нанасят същественна вреда. Съществуват много битови препарати, които не садържат хлор(в състава им влиза биоразложимата ябълкова киселина). Старайте се да ги използвате.

Да очертаем изводите: „стандартна“ установка е подходяща там, където тръбата не е по-дълбоко от 80 см от равнището на грунта, „Лонг“ - от 80 см до 1 м 40 см, „Лонг“ увеличена – под 1 м 40 см. Съоръжение с изливане на самотек е подходящо, където равнището на подпочвените води не се надига по-високо от 85 см под нивото на грунта. Принудителното отвеждане е при високи подпочвени води.