Често задавани въпроси и термини

 1. Как да изберем пречистване за отпадните води?

Да започнем с това, че съоръжението за пречистване на отпадни води биват с различна производителност в зависимост от обема на приемната камера на съоръжението, и способността и да приеме залпово изливане.

Втори показател при подбора на пречиствателното съоръжение е дълбочината, на която се намира канализационната тръба, излизаща от сградата. Диапазонът на дълбочина на тръбата може да бъде различен:

- от 40 до 80 см при стандартен монтаж;

- от 80 до 140 см при монтаж на модификацията Long;

- от 140 до 240 см при монтаж на модификацията Long с нарастване.

Следващият параметър, който се отчита при избора на пречиствателно съоръжение, това е нивото на подпочвени води на участъка. Ако подпочвените води са на ниво до 50 см под равнището на грунта, следва да се избере пречиствателна станция с принудително отвеждане, където пречистената вода се събира в специален съд и след това се изпомпва от там.

 1. Какво е „залпово изливане“?

Залпово изливане – това е обема отпадни води, които постъпват в приемната камера едновременно от всички санитарни възли в течение на 2 часа. Залповото изливане се явява като един от основните параметри при избор на пречиствателно съоръжение.

 1. Какво е „посещение на специалист на място“. Колко струва това?

За оптимален избор на пречиствателно съоръжение, фирмата „ Митев Строй“ЕООД, Ви предлага организирането на БЕЗПЛАТНО посещение на специалист до Вашия обект. Проучвайки предложените условия, инженера ще изчисли обема на залпово изливане, ще даде съвет за оптималното местоположение на пречистателното съоръжение и ще избере подходящия модел за конкретната къща. Немаловажен фактор при инсталирането на пречиствателната система е водоотвеждането, и специалистът ни ще предложи един от възможните варианти:

отвеждане към изграден дренажен кладенец, в дъждовната канавка, водоприемник втора категория или към инсталиран специален резервоар за събиране на пречистените води и по-нататъшното им използване в стопанството. При приключване на визитата, инженерът ще направи предварителен разчет на стойността и ще състави схема за монтажните работи на пречиствателното съоръжение. Специалистът може да дойде в удобен за Вас ден, дори и през почивните дни.

 1. От какви материали е изработена установката?

Всички пречиствателни съоръжения на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ са изработени от композитен полипропилен. Този материал вече се е доказал отлично и притежава уникални свойства:

-Материалът не се поддава на корозия и деформации, което осигурява дълговечност, херметичност и водонепроницаемост на пречиствателните съоръжения;

-Не е токсичен;

-Устойчив е на температурни колебания, което позволява на пречиствателните съоръжения да се експлоатират във всякакви климатични зони;

-Устойчив е към среди с висока киселинност;

-Леки и здрави, пречиствателните съоръжения от полипропилен са удобни за транспорт и монтаж.

 1. Какъв е разхода на еленергия на установките „ТОПАС“?

Разходът на електроенергия е 60 вата/час, което е съпоставимо с разхода на една лампа.

 1. Какво ще стане със станцията, ако спре електричеството?

В случай на изключване на електроенергията, трябва да се ограничи потреблението на вода, за да се избегне препълване на приемната камера. Ако токът е изключен за по-малко от 6 часа, това няма да се отрази по никакъв начин на станцията. Ако няма ток повече от денонощие, то за известно време от съоръжението ще излиза леко мътна вода, и до две седмици от проблема няма да има и следа.

 1. Накъде да насочим пречистената вода?

Пречистената вода може да се насочи към всяка дренажна система: дъждовната канавка, крайпътната канавка, дренажен кладенец, сборен резервоар, водоприемник втора категория , може да се ползва повторно за технически нужди.

 1. Трябва ли да се купуват/добавят бактерии?

Не. В пречиствателните съоръжения на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ не е нужно да се добавят бактерии. В процеса на аеробно пречистване бактериите се зараждат при постоянното подаване на кислород и се утилизират заедно с ила.

 1. Как става обслужването на пречиствателните съоръжения?

Обслужването на установката се отличава с простота и не изисква специално обучение на персонала. Няколко пъти годишно (3-4пъти) е необходимо да се изпомпва излишния ил, тази операция се изпълнява лесно с помощта на вградената помпа. Освен това, трябва да се чисти филтъра за едри фракции, които не се преработват.

 1. Къде да изпомпим ила?

Илът може да се изпомпи в компостна яма и после да се ползва за тор, или да се утилизира извън парцела.

 

 1. Дали ще замръзне локалното пречиствателно съоръжение през зимата?

Не, няма да замръзне. Първо, материалът от който са направени всички пречиствателни съоръжения на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“, е студоустойчив полипропилен. Второ, основната работеща камера на всяка установка е разположена по-ниско от зоната на промръзване.Трето, в станцията винаги се поддържа положителна температура, за сметка на работещите компресори и подаването на въздух,с което не се позволява на водата да замръзне.

 1. Няма ли да замръзне тръбата през зимата?

Ако монтажа е извършен при съблюдаване на всички строителни норми и правила, водата в тръбата няма да замръзне.

 1. Има ли миризма по време на експлоатацията?

В резултат на аеробното пречистване на отпадните води на изхода водата е безцветна и няма миризма.

 1. Колко често трябва да се вика фекална машина машина“

Фекална машина няма да Ви потрябва. В станцията остава неголямо количество ил, който сами можете да изпомпите с помощта на вградената вече помпа.

 1. Какви са сроковете за доставка на станцията?

Производствените мощности на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ изключват опашките за чакане на продукция. Всички модели са налични. В регионалните ни представителства също има налична стока на склад.

 1. Къде е разположено производството?

Производството на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ се намира в подмосковския град Лобня, ул. Горького, д.104.

 1. Какви са размерите на станцията?

Габаритите на установките зависят от тяхната производителност. Например, размерите на станция ТОПАС 5, предназначета за неголяма частна къща, са 1,2х1,2 метра, а височината 2,5 м.

Термини

Анаеробен процес – процес на биологическо окисляване без достъп на въздух.

Аноксиден процес – процес на биологическо окисляване с постоянно продухване на отпадните води с атмосферен въздух без насищане на водата с кислород (до 0,5 мг/л).

Аеробен процес - процес на биологическо окисляване с постоянно или непрекъснато продухване на отпадните води с атмосферен въздух и насищане на водите с кислород (до 6 мг/л)

Аеротанк – съоръжение за биологическо пречистване , в което активната биомаса (активният ил) се намира във водата в свободно (плаващо) състояние посредством система за аерация (продухване с атмосферен въздух). Съвременният аеротанк представлява гъвкаво в технологичен смисъл съоръжение и може да се прилага за пречистване на много видове отпадни води с широка концентрация на замърсявания.

Анаеробни бактерии – семейство микроорганизми, на които за биосинтезата на клетката не е нужен кислород от въздуха, и които обикновенно използват за биосинтезата кислород, получен след биологическото разлагане на водата или на соли на неорганични съединения. Основно това са гнилостни бактерии.

Аеробни бактерии – семейство микроорганизми, на които за биосинтезета на клетката е необходим кислород, който се използва в процеса но биологическо окисляване на органичните замърсители. Аеробните бактерии могат да се намират както във водата, така и във въздуха.

Биофилтър – съоръжение за биологично пречистване, в който активната биомаса е закрепена на неподвижен материал, а отпадната вода се хлъзга по този материал.

БПК – биологична потребност от кислород, параметър, който показва степента на замърсяване на отпадните води от органични вещества, способни да се окисляват биохимично.

Дренаж – естественно или изкуственно отстраняване на водата от повърхността или на подпочвените води.

Залпово изливане – кратковременно постъпване на отпадни води в канализацията с рязко увеличен разход и/или концентрация на замърсяващи вещества.

Активен ил – един от методите за пречистване на отпадни води. Този метод е изобретен във Великобритания през 1913 г. Биологическото пречистване на отпадни води се осъществява с цел да се отстранят органичните вещества, в това число и съединения на азота и фосфора.

Стабилизиран ил – отработеният ил, който се събира в камерата на стабилизатора на ила в пречиствателното съоръжение, и се изпомпва с вградената помпа. След компостиране, стабилизираният ил може да се използва като тор.

Консервация – временно спиране на локалните пречиствателни съоражения през периода на отсъствие от извънградската къща.

ЛОС – Локално Очистващо Съоръжение.

.

Пречистване на отпадни води – комплекс от мероприятия за отстраняване на замърсители, съдържащи се в битови и промишленни отпадни води.

Филтриращо поле – участък земя, на чиято повърхност се разпределят канализационните и други отпадни води за тяхното пречистване.

Полипропилен – това е екологически чист, твърд и здрав полимер с различна дебелина (от 5 до 15 мм), използван понастоящем практически във всички области на промишленността.

Септик – (англ.septic, от гръц.septikos - гнил, гнилостен) съоръжение за пречистване на неголеми количества (до 25 куб.м., рядко до 50 куб.м. На денонощие) битови отпадни води. Септика представлява подземен утайник от хоризонтален тип, състоящ от 1 – 3 камери, през които протича последователно отпадната течност. Предварително обработените (избистринните) в септика отпадни води се подлагат после на биологично пречистване през подземно филтриращо поле или през пясъчно-чакълести филтри. В септика се улавят до 90% от мътилката.

ПСОВ – Пречиствателно съоражение за отпадни води.

ХПК – химическо потребление на кислород, количеството кислород, използвано при химическото окисляване на съдържащите с във водата органични и неорганични вещества, под въздействие на окислители.

Аеролифт – помпа, чийто принцип на работа е основан на изпомпване на водата с помощта на сгъстен въздух.