Комплексни пречиствателни съоръжения ТОПАЕРО

 

Продукцията на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“, комплексът за дълбоко биологическо пречистване „ТОПАЕРО-М“, притежава уникални характеристика за своя клас устройства. „ТОПАЕРО-М“ има множество предимства пред другите пречиствателни съоръжения. Тези предимства са безспорни. Всеки специалист уверено ще каже, че пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО-М“ са най-доброто на Руския пазар. Комплексът за пречистване на битови отпадни води „ТОПАЕРО-М“, по-нататък просто „Комплексът“, е предназначен за пречистване на стопанско-битови отпадни води по пътя на дълбоко биологическо окисляване и последващо допречистване и обеззаразяване на условно чистата вода в съответствие с действащите санитарно-епидемиологични норми и правила. Винаги можете да поръчате системата „ТОПАЕРО-М“. След Вашето запълване на анкетен лист, ние ще пресметнем точната стойност на работа, ще съставим договор и в най-кратки срокове ще проектираме, изработим, доставим и монтираме на място пречиствателното съоръжение.

При избора на Комплекса „ТОПАЕРО-М“ се отчитат всички особенности на местността. Комплектацията на всяка система практически е уникална. Това позволява достигането на идеален резултат за конкретния обект. И, разбире се, индивидуалният подход към всяка система се отразява на по-ниската и стойност! От Клиента не се изисква заплащането на допълнителни опции, мощности и функции, които не му трябват.

Едно от най-важните предимства – възможността за поетапно монтиране на съоръженията „ТОПАЕРО-М“. И, по същия начин, поетапно да се въвеждат в експлоатация.  Това означава, че няма да се налага спиране на работата и чакане до пълния монтаж на системата – може да се използва и едновременно да се инсталира пречиствателното съоръжение.

За разработка на проекта на Възложителя е желателно да предоставите следните изходни материали:

-        Техническите условия за изливане на отпадните води(точката на изливане);

-        Топографска снимка в М 1:500 и М 1:2000;

-        Заключение за инженерно-геоложките условия за строителство;

-        Баланс за водопотребление и водоотвеждане;

-        Лабораторни данни от качественния състав на пречистваната вода.

 

Описание на работата на комплекса ТОПАЕРО-М“.

Пречиствателните съоръжения се разработват въз основа на опита от проектирането, строителството и монтажа на големи пречиствателни станции с блокове за биологическо пречистване.

Настоящето техническо решение е защитено с патентите на ООД ПО „ТОПОЛ-ЕКО“.В процеса на конструиране на „Комплекса“ за дълбоко биологическо пречистване е решен проблема с неравномерното постъпване на отпадни води, характерно за стопанско-битовите канализации. „Комплексът“ представлява двуфазна аеробно-аноксидна система с автоматична поддръжка на концентрацията на активен ил в аеротанка и продължителна стабилизация на излишъците от ил. „Комплексът“ е предвиден да преработва отходни води от категорията „Стопанско-битови отпадни води“. Навлизането на подпочвени и поройни води в този Комплекс може да доведе до прекъсване на неговата работа, претоварване на мрежата и съоръженията на канализационната система.

Технологически процес на пречистване.

Замърсените отпадни води постъпват в технологичното здание (в зависимост от вида на външната система – на самотек или под напор). Минавайки през механическо пречистване, с помощта на фекални помпи отходните води се изпомпват в приемо-разпределителен резервоар и по-нататък към блоковете за биологическо пречистване. Преминавайки през биологическото пречистване, отпадните води попадат в извеждащ тръбопровод към технологичното здание за доочистване и обеззаразяване на условно чистата вода. След което, попада в сборния кладенец за чиста вода, а от там се изпомпва до точката на изливане, съгласувана с Възложителя, или се използва за стопанско-битови нужди.

Утилизацията на стабилизирания активен ил става с помощта на обезвлажнители или се извозва на съответните договорени площадки, обслужващи Комплекса по договор.

 

Технологически особенности.

Всички технологически процеси протичат в закрити помещения, като са започне от механическото пречистване и се завърши с биологическото (аеротанкове от затворен тип).

Не са установени превишения на шума на територията на пречиствателното съоръжение. Пречиствателното съоръжение не влияе на здравето на населението. Проведените изследвания на въздуха за съдържание на замърсяващи вещества при еднократно-максимални концентрации подтвърждават съответсвието с изискванията на „Пределно-допустими концентрации (ПДК) на замърсяващи вещества в атмосферния въздух в населените места“.

Пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО-М“ могат напълно да се управляват от компютър. Блокът за управление прави управлението на Комплекса пределно прост и разбираем. Освен това, компютъра извършва многобройни изчисления и определя оптималния режим на работа на системата.

Техническо обслужване на оборудването на Комплекса за пречистване на отпадни води.

Пречиствателните съоръжения работят в автоматичен режим. Контролът върху работата на въздуходувките, системите за филтрация, системите за обеззаразяване и фекалните помпи се осъществява от оператора на пречиствателните съоръжения (ОС). На всички етапи от технологичната система за пречистване на „Комплекса“ е предвидена система за аварийна сигнализация, разположена непосредственно на модулите на „Комплекса“, в технологичното здание. В случай на прекъсване на електрическата енергия, елтехник превключва елзахранването на съоръженията към резервното (желателно е да се предвиди такова). Категория за надеждност на оборудването – втора, т.е. допуска се прекъсване на работата не повече от 6 часа, при условие на едновременно прекратяване на водоснабдяването.

Основни предимства на комплекса „ТОПАЕРО-М“:

-        Залог за неговата надеждност се явяват качественните материали и оборудване.  В комплексът „ТОПАЕРО-М“ се използва само качественна продукция;

-        Системата е извънредно надеждна;

-        Системата може да се използва при всякакъв климат и не зависи от типа на почвите;

-        Дълъг срок на експлоатация;

-        Пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО-М“ не изискват много пространство;

-        Компютърната система за управление дава възможност за детайлно управление на системата. Не изисква специално обучение на персонала.;

-        Стабилизираният ил може да се използва като тор.