Специализирани пречиствателни съоръжения ТОПРЕЙН

„ТОПРЕЙН“ - съоръжение, предназначено за пречистване на атмосверни дъждовни води,повърхностни води и води от снеготопенето, с показатели на пречистване, съответстващи на нормитеИнсталират се като подземно изпълнение или надземно със засипване.За неголеми площи е възможно „ТОПРЕЙН“ да се инсталира веднага след сборния кладенец.За големи площи е вероятно да се наложи наличието на акумулиращ резервоар с монтиранипомпи за равномерно изпомпване и пречистване на водите от повърхността и снеготопенето.Конструкцията представлява правоъгълен корпус, състоящ се от пропиленови плоскости, имащ патентовано съдържание. Всички модели „ТОПРЕЙН“ имат еднаква констукция и серазличават само по производителност и габарити.Достойнства на ТОПРЕЙН: компактност, опростен монтаж и обслужване.


Схема на работа на „ТОПРЕЙН“
Попадайки в приемната камера, водата преминава през пясъкоуловител и се пречиства
предварително от пясък, мътилка и кал. След това попада в зоната с коалисцентен модул –
това е камерата за отделяне на масла и нефтопродукти. По-нататък, преминавайки през
филтриращ слой, водата излиза от изхода.
„ТОПРЕЙН“ се обслужва не по-рядко от веднъж на четири месеца, когато се изпомпват и извозват утайките, също и изпомпване на нефтосъдържащите замърсители и извозването им за утилизация в оторизираните за това предприятия. При обслужването се извършва и промивка на филтриращия слой.